วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2553) ที่ผ่านมา โรงเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้
 ด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2553 นี้ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่แล้ว (480 คน) มาเป็น 519 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553) ทำให้โรงเรียนขยับขนาดมาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งสวนทางกับโรงเรียนรอบนอกอื่น ๆ (ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) ในจังหวัดลำพูน นอกจากนั้น โรงเรียนยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นปีที่ 2 ในขณะที่สายสามัญ โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทำให้การทำงานด้านวิชาการของโรงเรียนมีเรื่องใหม่ ๆ ให้ได้ศึกษา เรียนรู้ ตลอดเวลา แม้จะมีปัญหาอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ไม่ทำให้นักเรียน หย่อนคุณภาพลง จากผลการสมัครและสอบแข่งขันเข้าเรียนต่ออุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีนักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าได้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และมีจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าได้เพิ่มขึ้นทุกปี
 ด้านการปกครองดูแลนักเรียน เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้งานด้านนี้ ต้องได้รับการวางแผนและปฏิบัติการที่เข้มข้นขึ้น โรงเรียนจึงต้องเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน ทุ่มแรงกายแรงใจ เพิ่มขึ้น เพราะนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกตามสมัย ตามสื่อทุกรูปแบบ ทำให้ครูต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีปัญหาพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบของนักเรียน แต่ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาแก้ปัญหาของคุณครูทุกท่าน ทำให้ภาคเรียนนี้ผ่านพ้นไปในระดับที่น่าพอใจ
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเรียนนี้มีครูขอย้ายและขอโอนออกจากโรงเรียนหลายท่าน จากการไปสอบแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เปิดสอบในช่วงเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา มีครูของเราที่สามารถสอบผ่านขึ้นบัญชี จำนวน 6 คน และถูกเรียกตัวไปรายงานตัวแล้ว 3 คน นั้นก็แสดงถึงความเก่ง และความสามารถ เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งแต่การขอโอนย้ายนั้น ด้วยเหตุผลของแต่ละคน หากเป็นครูอัตราจ้าง ก็เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ส่วนข้าราชการครู ก็มีเหตุผล ย้ายไปอยู่รวมกับครอบครัว หรือ เพื่อสะดวกในการดูแลบิดามารดา เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาตัวบ่อย ๆ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับสิทธิการจ่ายตรง โรงเรียนพบปัญหาอุปสรรค ที่ต้องพัฒนาคนใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพราะก็มีครูใหม่มาผลัดเปลี่ยนกันเรื่อย ๆ แต่โรงเรียนก็ได้วางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เรียนรู้จากการปฏิบัติ
 ด้านอาคารสถานที่ ถือว่า ได้พัฒนาไปมาก คือ มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพิ่มเติม อีก 1 หลัง และขณะนี้กำลังมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างบ้านพักครู 2 ชั้น 16 ห้องนอน ซึ่งเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม ถือว่าเป็นความหวังของครูที่มีความจำเป็นต้องมาพักในโรงเรียน และบางท่านต้องไปเช่าอยู่นอกโรงเรียน รวมทั้งระบบประปาขนาดใหญ่ ก็เช่นเดียวกัน
 ด้านแผนและงบประมาณ มีการบริหารงานที่คล่องตัวขึ้น เนื่องจากมีการโอนงบประมาณมาที่โรงเรียน ทำให้การเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ ที่โรงเรียน และเบิกจ่ายได้ทันเวลา
 ด้านการมีส่วนร่วม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส เข้าไปพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น ของตนเอง ซึ่งแต่เดิมก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกที่นักเรียนเรียกสั้น ๆ ว่า “การบ้าน ผอ.” เพื่อไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งที่วัด วา อาราม ที่ศาลากลางหมู่บ้าน และกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในขณะที่ทางชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้กับนักเรียนโดยเฉพาะด้านช่างยนต์ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านเกษตรกรรม การจัดกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การออกไปร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการปลูกหญ้าแฝก ร่วมบวชป่า ในอำเภอลี้ และที่สำคัญทีมคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทั้งระดับจังหวัดโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ในการที่จะมอบสื่อด้านบริการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ (School Online) ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน แต่ด้วยความพร้อมด้าน ICT ของโรงเรียนนาทรายวิทยาคมมีน้อย จึงต้องมีการปรับปรุงเครือข่ายความเร็วอินเตอร์เน็ต จากที่เคยรับจากจาน IP-Star ซึ่งพบปัญหาบ่อยครั้ง เมื่อฝนฟ้า ไม่อำนวย และไม่สามารถรองรับการบริการ School Online ได้ จึงต้องปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตให้ได้อย่างน้อย 5 Mbs จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม จำนวน 300,000 บาท พร้อมกับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิชาช่างยนต์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อีกจำนวน 400,000 บาท
 ด้านการเรียนรู้ขององค์การ โรงเรียนได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานการ School Based ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านแผนและงบประมาณ วิชาการ บุคคล และด้านอื่น ๆ ทำให้ครูและบุคลากร รวมทั้งโรงเรียนมีการพึงตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้ในการทำงาน การแก้ปัญหา เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่สถานศึกษาแห่งนี้ ที่จะสามารถรองรับการเจริญเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า ได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากทุกฝ่ายเพิ่มขึ้นนั้นเอง